Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zapytanie ofertowe

loga_kss

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 15 8661774
e-mail: opsklimontow@poczta.onet.pl
Zapytanie ofertowe postępowaniu na realizację zamówienia pn.:
„Dostawa mebli i elementów wyposażenia świetlicy środowiskowej”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i elementów wyposażenia świetlicy środowiskowej w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
  Szczegółowy wykaz mebli i wyposażenia świetlicy zawiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”
 2. Termin wykonania zamówienia
  Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Meble oraz wyposażenie muszą być dostarczone w terminie wskazanym przez Zamawiającego na adres: Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają poniższe warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
   2. posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
   3. dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
    Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty według wzoru – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. nie podlegają wykluczeniu
   W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

   1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
   3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
    Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty – wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
    Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 4. Opis sposobu przygotowania ofert
  Wymogi formalne:

  1. oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu,
  2. do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu,
  3. zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do zapytania,
  4. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  5. ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
  6. oferta musi spełniać następujące wymogi:
   1. musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
   2. formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
   3. wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
   4. upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
   5. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
   6. pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,
  7. wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
  8. Opakowanie oferty
   Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie:
   „Dostawa mebli i elementów wyposażenia świetlicy środowiskowej w ramach w projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa”
   Koperta poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokładną nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.
  9. Zmiana i wycofanie oferty
   1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
   2. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert,
   3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
   4. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
 5. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  1. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl oraz przesłana Wykonawcom na podany w ofercie nr faksu lub adres e-mail.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 12.04.2017 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej klimontow.pl
  Otwarcie ofert nastąpi 13.04.2017 r. o godz. 10.00
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres `wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Odrzucenie oferty
  Z postępowania zostaje odrzucona oferta jeżeli:

  1. oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
  3. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
  4. oferta została złożona po terminie.
   Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
 9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod numerem tel. 158661774.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Grażyna Kwapińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie lub Danuta Potocka – koordynator projektu
 10. Załączniki
  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu
  4. Projekt umowy