Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zapytanie ofertowe

loga_kss

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/KŚŚ
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.
Zamawiający
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 15 8661774
e-mail: opsklimontow@poczta.onet.pl

 1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPOWŚ:
  Projekt: „Klimontowska świetlica środowiskowa”
  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Remont – adaptacja pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie przeznaczonego na świetlicę środowiskową w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
   1. Remont pomieszczenia obejmuje zakup farby i malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny niepalnej, zakup i wymiana oświetlenia, zakup i montaż rolet okiennych zakup zabezpieczenia gniazdek, zakup oznakowania BHP.
  2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części zadania:
   CZĘŚĆ I

   Lp. Wyszczególnienie Specyfikacja Ilość
   1 Zakup farby Farba lateksowa z palety koloru pomarańczowego na ściany i kolor biały na sufity razem 40 litrów 40 litrów
   2 Malowanie pomieszczeń Ściany, kolumny i sufity 285 m2

   Malowanie pomieszczeń sufitów i ścian powinno zostać wykonane dwukrotnie farbą lateksową koloru pomarańczowego. Wszystkie powierzchnie wymagają usunięcia śladów po ewentualnych zaciekach, zabrudzeniach lub zeskrobaniu łuszczącej się farby. Ściany i sufity w niektórych miejscach wymagają szpachlowania. W ramach wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania i doprowadzenia malowanych powierzchni do należytego porządku. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
   CZĘŚĆ II

   Lp. Wyszczególnienie Specyfikacja Ilość
   1 dostawa wykładziny niepalnej (dostawa zawiera montaż) Wykładzina niepalna koloru brązowego (listwy boczne 23m, listwy narożne 12m; listwy płaskie 11m; listwy wykończeniowe 30m) 106 m2
   2 Dostawa i montaż drewnianych rolet okiennych wewnętrznych Wymiary okien 106 szer. x 107 wys., 134×90, 153×67, 132×79, 154×52 szt 5

   Zakupiona wykładzina powinna spełniać wymogi ppoż.
   W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
   CZĘŚĆ III

   Lp. Wyszczególnienie Specyfikacja Ilość
   1 Zakup i montaż oświetlenia 12 kinkietów (oświetlenie powinno spełniać wymogi techniczne w tego typu pomieszczeniach) 1kpl
   2 Zakup oznaczenia BHP   1 kpl
   3 Zakup zabezpieczenia gniazdek i włączników 4 gniazdka podwójne,6 włączników 1 zestaw

   Zakup kompletu oświetlenia obejmuje 12 kinkietów naściennych oraz przewody elektryczne umożliwiające ich instalację wraz z włącznikami. Oświetlenie powinno spełniać wymogi techniczne w tego typu pomieszczeniach
   Usługa montażu oświetlenia obejmuje wykonanie wypustów, wymianę przewodów elektrycznych wymianę włączników światła
   W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia

  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  1. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl oraz przesłana Wykonawcom na podany w ofercie nr faksu lub adres e-mail.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
 4. Miejsce i termin wykonania zamówienia:
  1. Miejsce realizacji zamówienia:
   1. Remont – adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę środowiskową w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów
   2. Materiały budowlane powinny posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.
   3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na nie później niż 2 dni od daty podpisania umowy.
   4. Maksymalny termin realizacji robót: 20 dni roboczych od daty podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę.
 5. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
   1. spełniają poniższe warunki:
    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
    2. posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
    3. dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
    Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty według wzoru – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

   2. nie podlegają wykluczeniu
    W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

    1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
    3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

    Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty – wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
    Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 6. Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 7. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona.
  4. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena jest wyrażona w PLN
  5. Oferta powinna zawierać załączniki dołączone do oferty (wg. wzorów podanych przez Zamawiającego).
  6. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1)
  7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
  8. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
  9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.
 8. Odrzucenie oferty
  1. Z postępowania zostaje odrzucona oferta jeżeli:
   1. oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
   2. oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie,
   3. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
   4. oferta została złożona po terminie,
   5. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

   Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
   Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

 9. Sposób uzyskania informacji dot. przedmiotu Zapytania
  Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod numerem tel. 158661774.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Grażyna Kwapińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie lub Danuta Potocka – koordynator projektu
 10. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert
  Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów lub przesłać pocztą na adres tut. OPS – decyduje data wpływu w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godziny 15.00
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem : „Oferta na remont – adaptację pomieszczenia” w ramach projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa”zaadresowanej na adres Zamawiającego.
  Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy.
  Zmiana i wycofanie oferty.

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę,
  2. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert,
  3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

  Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Biuro Projektu.

 11. Załączniki:
  1. Załącznik Nr 1 Oferta
  2. Załącznik Nr 2 Oświadczenia
  3. Załącznik Nr 3 Projekt umowy