2016Przetargi

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:
  Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1
  tel. 158661100, 158661006, e- mail: klimontow@klimontow.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości położonych w wymienionych miejscowości zgodnie z koncepcją podziału wg załączników graficznych:

  1. podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 w Byszówce
  2. podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 113 w Byszówce
  3. podział nieruchomości oznaczonej numerem działki 114 w Byszówce
 1. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia wynosi cztery miesiące od daty podpisania umowy.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia,
  2. są wpisani do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, chyba że odrębne przepisy nie wymagają takich wpisów – wówczas należy wskazać te przepisy,
  3. złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
   Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
 3. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
   Zapytanie ofertowe PG.6823.7.2016
   „Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości”
   „Nie otwierać przed dniem 26.09.2016 r. godz. 1200” oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów do godz. 1130, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
   Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
 4. Kryteria oceny ofert
  W ofercie należy podać osobno cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. Cena zostanie zagwarantowana przez Oferenta i nie będzie podlegała zmianom do czasu zrealizowania usługi. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofert (cena brutto), czyli suma cen brutto. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
  Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofert dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.