2016Przetargi

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Klimontów z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Klimontów

Przedmiot i opis zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 8 sztuk następujących urn wyborczych:

 • 4 urny wyborcze dla obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do 750 wyborców,
 • 4 urny wyborcze dla obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców.

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.OP. z 2016 r., poz. 398).

Podczas wykonania urn Zamawiający wymaga:

 1. zastosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
 2. zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny.

Ponadto Zamawiający dopuszcza:

 1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
 2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
  • mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
  • śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większa ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób aby była trwała.

Zamówienie obejmuje ponadto:

 1. Dostawę opakowań kartonowych do każdej urny dostosowanych wielkością do urny wyborczej, pozwalających na wielokrotne zastosowanie do wyciągania i chowania urn wyborczych.
 2. Transport urn wyborczych do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: gwarancja powinna być udzielona na minimum 36 miesięcy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100 % – cena.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Prosi się o podanie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
Forma złożenia oferty: Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, listownie) na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, 27 – 640 Klimontów ul. Zysmana 1.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Irena Lipiec, tel. 158661100, 158661106.