2017Przetargi

Zapytanie ofertowe

 1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.
  GMINA KLIMONTÓW
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
  tel. 158661100
 2. Informacje ogólne.
  1. Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:
   1. „Zamawiający” – Gmina Klimontów,
   2. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt. 3
   3. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
  2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie gminy Klimontów wraz z wyniesieniem podziałów na grunt. Bez względu na powierzchnię nowo wydzielonej działki, przepisy o których mowa w §6 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 268, poz. 2663) należy zastosować do wszystkich odcinków granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Punkty graniczne należy utrwalić znakami naziemnymi i podziemnymi zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 r. Nr 45, poz. 453)
   Uwaga:
   Koszt podziału na każdą następną działkę stanowi 30% wartości kwoty podanej w ofercie Wykonawcy za podział działki jednostkowej na 2 pierwsze działki. Zamawiający przewiduje wykonanie około 30 podziałów geodezyjnych w pełnej cenie (100%) oraz około 3 podziały w cenie 30% ceny podanej za podział działki jednostkowej na 2 pierwsze działki.
  2. Wykonanie przedmiotu zamówienia, następować będzie na podstawie zleceń jednostkowych, określających zakres i termin wykonania, przekazywanych Wykonawcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całego limitu zleceń, bez prawa roszczeń z tego tytułu od Wykonawcy.
  4. Zasady rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za poszczególne usługi składające się na przedmiot zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
 4. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy zapewnią przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która będzie uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia.
 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu.
  2. Korespondencję oznaczoną numerem sprawy PG.6831.1.2017.
   1. w formie pisemnej należy kierować na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
   2. za pośrednictwem faksu należy kierować na następujący numer: 158661847
  3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego (730-1530)
  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.
  5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
  6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Alicja Krycia, tel. 158661006.
 6. Termin związany ofertą.
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sią wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
   Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Przy składaniu oferty należy wykorzystywać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Pisemną ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Zamawiającego oraz podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta dot. Wykonywania podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie gminy Klimontów w 2017 roku”.
   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert.
  1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
   W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej doręczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2017 roku o godz. 1020 w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 9. Opis sposobu obliczania ceny, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
  1. Cena brutto zaoferowana w „Formularzu oferty” będzie przedmiotem oceny w kryterium najniższej ceny. Cena brutto musi uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonywaniem zamówienia w sposób opisany w przedmiocie zamówienia i projekcie umowy (w szczególności cena musi uwzględnić możliwą różną ilość koniecznych nakładów pracy Wykonawcy przy realizacji różnych zleceń jednostkowych).
  2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny.
  3. Jako najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 10. Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.
  2. Rozszerzenie umowy może odbyć się na wniosek Zamawiającego poprzez sporządzenie aneksu do umowy.