2016Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Klimontów w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie:
„Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pechów, Góry Pęchowskie Kolonia Zakrzów wraz z nadzorem autorskim”

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie aktualizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pechów, Góry Pęchowskie i Kolonia Zakrzów gmina Klimontów”.
Będący w posiadaniu Gminy projekt został opracowany w 2009 roku przez Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków mgr inż. Adam Marzec, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74.
Decyzja pozwolenia na budowę zakresu inwestycji zawartego w niniejszym projekcie została wydana przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w dniu 24.12.2009 roku (decyzja Nr 488/09). Podjęto prace przygotowawcze na terenie budowy, co z kolei skutkuje utrzymującą się ważnością projektu lub decyzji.
Projekt opracowany w 2009 roku określa następujące długości kanałów i rurociągów ciśnieniowych:

 • kanały grawitacyjne – 3.396 m
 • rurociąg tłoczny – PE Ø 110 – 1.007 m
 • rurociąg ciśnieniowy – 13.420 m

Liczba budynków przyłączanych do kanalizacji – 126 szt., w tym:

 • do grawitacyjnej – 16 szt.
 • z przydomowymi pompowniami ścieków – 110 szt.

Z uwagi na planowane realizowanie inwestycji niezbędne jest zaktualizowanie posiadanego projektu, gdyż obecnie produkowane rodzaje rur i nowe technologie wykonywania sieci kanalizacyjnej, poprzez ich zastosowanie pozwalają na obniżenie kosztów realizacji zadania. Nowe technologie umożliwiają również zmniejszenie ilości sieci ciśnieniowej poprzez zamianę zaprojektowanych rurociągów ciśnieniowych i przyłączy ciśnieniowych na grawitacyjne, oraz na ograniczenie ilości przydomowych pompowni ścieków, na rzecz zbiorczych pompowni ścieków. Aktualizacja uzasadnić może celowość opracowania projektu zamiennego dla całego zadania. Może również wystąpić konieczność zaprojektowanie nowych odcinków kanalizacyjnych oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.

Dokumentacja powinna być sporządzona na zakres wymagany przepisami prawa budowlanego w podziale na poniższe części:

 1. Projekt budowlany nowoprojektowanych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy.
 2. Projekt wykonawczy obejmujący całość inwestycji (nowoprojektowane odcinki + zmiany + poprzedni projekt)
 3. Projekt branży elektrycznej, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii (np. zgody na lokalizacje szaf sterowniczych) w zakresie zasilania energetycznego przepompowni sieciowych i przydomowych

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 1. Projektu budowlanego nowoprojektowanych odcinków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 4 egz. projektu + wersja nagrana na płytę CD,
 2. Projektu wykonawczego całości – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna nagrana na płytę CD.
 3. Projektu branży elektrycznej zasilania przepompowni ścieków wraz z lokalizacja szaf sterowniczych.
 4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót każdej branży: sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itd. – w formie papierowej 1 egz. oraz na nośniku CD w formie PDF.
 5. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz na terenie działek prywatnych do pierwszej studni rewizyjnej od strony sieci włącznie – w formie papierowej 2 egz. oraz na nośniku CD w formacie PDF.
 6. Przedmiaru robót kompatybilnego z kosztorysem inwestorskim – 2 egz. w formie papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF.
 7. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez dodatkowych płatności.

Szczegółowe wymagania:
Część A:

 1. Projekt budowlany należy sporządzić w zakresie nowoprojektowanych sieci oraz przyłączy ,celem uzyskania pozwolenia na budowę, sporządzony w 4 egzemplarzach. Dokumentacja powinna zawierać projekt budowlany branży sanitarnej oraz innych branż wymaganych do procedury budowy systemu kanalizacyjnego np. elektrycznej w zakresie przepompowni ( sieciowych i przydomowych), wraz z kompletem uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej.
 3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych.
 4. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze należy wykonać w takiej odległości oraz ilości występowania wód gruntowych, a także wykonać na głębokość adekwatna do posadowienia projektowanej rury), co umożliwi prawidłowe zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej.

Część B:

 1. Projekt wykonawczy obejmujący całość inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.
  Dokumentacja powinna zawierać projekt branży sanitarnej oraz innych branż wymaganych do procedury budowy systemu kanalizacyjnego np. elektrycznej.
 2. Projekt wykonawczy zmian obecnie projektowanych przyłączy oraz zaprojektowanie nowych przyłączy należy przewidzieć wyłącznie do istniejących budynków lub do działek dla których wydano pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego dla przebywania ludzi.
 3. Projekt wykonawczy powinien obejmować swoim zakresem szczegółowe detale nie ujęte w projekcie budowlanym. Jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane, które wskazuje szczegółowe rozwiązania m.in. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.
 4. Projekt wykonawczy stanowi opracowanie zbiorcze wszystkich zmian projektowych w stosunku do poprzedniego projektu jak również rozwiązania nie ulegające zmianie – opracowanie kompletne gotowe do przekazania Wykonawcy robót celem realizacji inwestycji.
 5. Projekt wykonawczy powinien zawierać:
  1. Plan orientacyjny z wyszczególnieniem arkuszy map z projektem zagospodarowania terenu.
  2. Wykaz działek objętych projektem,
  3. Zestawienie wszystkich przyłączy z podaniem oznaczenia studni, numeru działki, adresu posesji i nr arkusza mapowego na którym jest naniesiona lokalizacja przyłącza.
 6. Projekt powinien swoim zakresem obejmować całość przykanalika od studni na sieci do podłączenia budynku. Natomiast kosztorys inwestorski powinien być sporządzony wyłącznie na zakres: sieć oraz przyłącze do pierwszej studni rewizyjnej włącznie na terenie działki prywatnej.

Część C:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych za licznikowych wraz z szafkami sterowniczymi zasilania przepompowni w lokalizacjach uzgodnionych z PGE Dystrybucja w nawiązaniu do lokalizacji szaf zasilających.
 2. Projekt budowlano-wykonawczy należy opracować w 3 egz. zawierających projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapach do celów projektowych uzgodniony z PGE Dystrybucja.
 3. Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zawierać wszystkie dodatkowe schematy i opisy wyposażenia szaf sterowniczych umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
 4. Oprócz wersji papierowej komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie pdf.

UWAGA: Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie Oferenta. W przypadku konieczności sporządzenia nowego opracowania projektowego dla całego zadania należy dostosować się do szczegółowych wymagań opisanych w części A.

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w szczególności w oparciu o obowiązujące akty prawne:

 • ustawę z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 roku poz. 762 z późn. zmianami)
 • Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w program ie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami)
 • Ustawę z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zmianami)

Obowiązki projektanta

 • Projektant zobowiązany jest w opisie przedmiotu zamówienia stosować zapisy art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.)
 • Projektant powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zawartego w Zapytaniu ofertowym w branżach: sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itp.
 • Zamawiający wymaga od projektanta analizy możliwości technicznych zmiany projektowanej kanalizacji w systemie ciśnieniowym na grawitacyjną.
 • Zamawiający dąży do wykonania jak największej części kanalizacji w systemie grawitacyjnym, lecz przy zachowaniu warunków technicznych projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
 • Projektant zobowiązany jest ponownie uzgodnić trasy przyłączy z uwzględnieniem zmian sugerowanych przez właścicieli nieruchomości z zachowaniem normatywnych odległości i głębokości określonych przepisami prawa oraz wskazanych w warunkach technicznych z zachowaniem warunku określonego przez Zamawiającego, że maksymalnie 2 m za granica działki od strony sieci (projektowanej np. w drogach) należy zaprojektować studzienkę rewizyjną stanowiącą granice wykonawstwa zakresu realizowanego przez Zamawiającego. Natomiast dalsza część do wykonania leży po stronie odbiorcy usług. Odległość lokalizacji studzienki rewizyjnej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem działki czy też uzbrojeniem, w takich przypadkach należy lokalizacje studni uzgodnić także z Zamawiającym.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego;
 2. Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji również tych, które musi podpisać Zamawiający oraz danych do umów przyłączeniowych.
 3. Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez Zamawiającego.
 4. Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, bez stosowania nazw handlowych.
 5. Zachowania spójności opracowanego projektu wykonawczego z przedmiarem robót.
 6. Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłączenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań.
 7. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych.
 8. Uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu wydającego decyzje w tym zakresie.
 9. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych.
 10. Przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.
 11. Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego.

Nadzór autorski.
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja ww przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez dodatkowych płatności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

 1. Uzgadnianie z inwestorem i wykonawca na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
 2. Udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 15 pobytów w okresie trwania umowy).

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

Warunki płatności:
Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej formuły:

 • 30% płatności po uzyskaniu map do celów projektowych
 • 40% płatności po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej
 • 30% – po wydaniu decyzji pozwolenie na budowę.

Gwarancja.
Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Inne wymagania.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych
 2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1.
 5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Termin i miejsce składania ofert: 15.03.2016 roku. do godz. 15.30, Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów sekretariat, fax. 158661847 lub na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów lub udzielenia wszelkich wyjaśnień jest Dorota Szemraj – inspektor ds. inwestycji tel 15 8661 006. w godz. 8.00-14.00.