2016Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016

Zamawiający: Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów ul. Zysmana 1, zaprasza do składania ofert na:
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Klimontów

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia są usługi w zakresie sporządzania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Klimontów, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 j.t.) wraz z załącznikami do tych decyzji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzenie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2016 (od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016r.), a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.
Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2016 roku:

 1. około 36 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. około 4 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. około 2 projektu decyzji zmieniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.
Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzenie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz prowadzenie analizy, o której mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
 3. wprowadzanie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których mowa w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;
 4. poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 oraz dołączyć:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);
 3. zaakceptowanie projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.

Zobowiązanie się do:

 1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia;
 2. wykonywania prac zgodnie z umową, a także z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r.
Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień”) 14 dni od dnia przekazania.
Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) 7 dni od dnia przekazania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn;
 2. odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Kryterium wyboru – najniższa cena
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).

Zamówienie dotyczy:

 1. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy);
 2. sporządzenia projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 4. sporządzania projektów decyzji zmieniających decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie poszczególnych projektów decyzji w 2016r., ustala się w następujący sposób:

 1. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (DWZ): przewidywana ilość projektów (DWZ) w 2016r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego wniosku projektu (DWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DWZ) w 2016r. tj. 36x oferowana cena brutto = kwota brutto
 2. w przypadku decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (DZWZ); przewidywana ilość projektów (DZWZ) w 2016 x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZWZ) w 2016 roku. tj. 4x oferowana cena brutto = kwota brutto;
 3. w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DCP): przewidywana ilość projektów DCP w 2016r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego wniosku projektu (DCP)= kwota brutto za sporządzenie projektów (DCP) w 2016r. tj. 10x oferowana cena brutto = kwota brutto;
 4. w przypadku decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DZCP): przewidywana ilość projektów (DZCP) w 2016r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZCP) = kwota brutto za sporządzenie projekt (DZCP) w 2016r. tj. 2x oferowana cena brutto = kwota brutto;

Wyjaśnienia wyżej wymienionych oznaczeń:

 • DWZ – decyzja o warunkach zabudowy
 • DZWZ – decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy
 • DCP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • DZCP – decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przy wyborze wykonawcy kwota za sporządzenie projektów DWZ, DZWZ, DCP, DZCP zostaną zsumowane i porównane.
Najniższa kwota oznaczać będzie najkorzystniejszą ofertę.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty można składać osobiście lub na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w kopercie z dopiskiem: „Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Klimontów”.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz zaakceptowanego projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania, poprzez zaparafowanie każdej ze stron.
Oferty należy złożyć do dnia 25 stycznia 2016r. w Urzędzie Gminy w Klimontowie do godziny 1200
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie ni zostaną wzięte pod uwagę.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną.