2015Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl, email: klimontow@klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1szt. o wymiarach 150x200cm w ramach promocji projektu.

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661106, email: s.nowak@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Sylwia Nowak-Czerwińska
 2. Termin wykonania zamówienia – do 28.01.2015 r.
 3. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 21.01.2015 r.

Wzór oferty
Wzór tablicy