2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów www.klimontow.pl,
tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Przebudowa oświetlenie placu targowego w Klimontowie ul. Sandomierska”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy polegającej na podwieszeniu przewodów izolowanych nn do oświetlenia placu targowego (na istniejącej podbudowie słupowej – 225 m), oraz budowie linii napowietrznej izolowanej o długości 355m, wraz z posadowieniem słupów (P-ZN-10 – 7 szt; słup E-10 5/6 – 3szt.), zabudowa opraw oświetleniowych na istniejących i dobudowanych słupach w ilości 24 szt., zabudowa układu pomiarowego.
  Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  30 listopada 2014 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 24 października 2014 roku. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem, drogą e-mailową lub pocztą wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  inż. Dorota Szemraj.

Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Zał. Nr 3 – Projekt umowy,

Zał. Nr 4 – Przedmiar robót,
Zał. Nr 5 – Dokumentacja projektowa