2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
Dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO
Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną przez inwestora inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów”

  1. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, jest zgodny z projektem budowlanym sieci wodociągowej dla miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik do zaproszenia).
 2. Termin realizacji:
  Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy, do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru:
  – posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia
 4. Sposób przygotowania oferty:
  • wypełnić druk oferty,
  • załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie uprawnień (kserokopia uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).
 5. Kryterium wyboru:
  • cena – 100 %. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Złożenie oferty:
  Kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, faksem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do dnia 16.09.2014 roku do godz. 15.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk w załączeniu.
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom, którzy złożyli oferty faksem lub pocztą elektroniczną.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów , lub telefonicznie pod nr 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  inż. Dorota Szemraj.

Załączniki