2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. OSP Klimontów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 6z ABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy – FOGO FH3541, silnik spalinowy, czterosuwowy M21186
  2. OSP Konary:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6z ABC – 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC2200 GV, EZCY 31000 – ZD5 – M510, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160 5,5 KM
  3.  OSP Krobielice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EZ 2200, nr EZEJ-1103696, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160, 5,5 KM
  4. OSP Zakrzów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC 2200GV, EZCY 31000-ZD5-M510, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160 5,5 KM
  5. OSP Nawodzice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Zespół prądotwórczy Gude, GSE 950, silnik spalinowy dwusuwowy,
  6. OSP Byszów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt.
  7. OSP Nasławice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt
  8. OSP Goźlice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC
   • Zespół prądotwórczy Honda GX160 silnik spalinowy, czterosuwowy
  9. Urząd Gminy w Klimontowie:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 4szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC – 2szt,
   • Hydrant nr 1 (referat podatków ) – 1 szt.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 02.05.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Małgorzata Kozieł – Karbownik