2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej sprawdzenia czy w obrębie działek nr ewid. 390, 294 w miejscowości Koprzywnica, gm. Koprzywnica doszło do zakłócenia stosunków wodnych”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia;
  2. przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy przebudowa drogi gminnej nr 0851T Koprzywnica – Beszyce Dolne na odcinku 4897 mb (ul. Floriańska, gm. Koprzywnica) wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą doprowadziły do zakłócenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 390 w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, z póź. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie;
  3. w celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określające lokalizacje działek, charakter sprawy przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań;
  4. opracowanie powinno określać;
   • czy na działce oznaczonej nr ewid. 390 położonej w Koprzywnicy, przy ul. Floriańskiej nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak to z jakiej przyczyny);
   • oceny prawidłowości wykonania na ul. Floriańskiej położonej w Koprzywnicy przepustów i rowów,
   • czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej ( jeśli tak to z jakiej przyczyny , czy z powodu dokonanych zmian);
   • kto jest sprawcą stanu wody na gruncie;
   • na czym polega zmiana stanu wody na gruncie,
  5. wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działek nr ewid. 390 i 294, przed ewentualnymi szkodami związanymi ze zmianą stosunków wodnych na działce;
  6. w trakcie przygotowywania ekspertyzy/opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału do końca postępowania. W związku powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja w terenie) powinna być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania;
  7. w trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez przez SKO lub Naczelny Sąd Administracyjny.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 11.04.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Małgorzata Kozieł-Karbownik