2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów www.klimontow.pl, tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

„Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowa opraw oświetleniowych w miejscowościach Wilkowice, Rogacz i Konary Kolonia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  30 kwietnia 2014 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 marca 2014 roku. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem lub drogą emailową wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: inż. Dorota Szemraj.