2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych:
   • nr 331032 Pechów – Góry Pęchowskie – Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+990
   • nr 331021 Szymanowice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 1+018
   • w msc. Konary „Pomnik” na odcinku od km 0+050 do km 0+760
   • nr 331027 Pokrzywianka-Wola Konarska na odcinku od km 1+320 do km 1+640
   • nr 331035 Wola Konarska-Płaczkowice na odcinku od km 0+300 do km 0+750 + 110mb
   • nr ewid. dz. 345, 348 w miejscowości Olbierzowice na odcinku od km 0+000 do km 0+560
    w ramach zadań związanych z odwodnieniem i zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozja.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
   • 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
   • przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile takowe będą niezbędne)
   • dokumentacji w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym w formacie PDF (np. płyta CD, płyta DVD, pamięć flash itp.)
  3. Zamówienie obejmuje również:
   1. wykonanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy obejmującej:
    • propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych,
    • propozycje materiałowe,
    • schematy konstrukcyjne,
    • cześć rysunków w skali i zakresie niezbędnym dla zilustrowania przyjętej koncepcji,
   2. sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623).
   3. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od przekazania dokumentacji do bezpłatnego opracowania podziału przedmiarów robót i aktualizacji kosztorysów inwestorskich
  4. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiaru zamówienia
   1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
   2. Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy podkłady geodezyjne oraz szczegółowe założenia do projektowania.
   3. Zakres prac projektowych nie może wykraczać poza granice własności Zamawiającego.
   4. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji przebudowy dróg. Zatwierdzenie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialna za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
   5. W terminie 10 dni od daty otrzymania danych wyjściowych do projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję w wersji umożliwiającej zatwierdzenie.
   6. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi:
    • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
    • ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),
    • rozporządzeniami Ministra Infrastruktury:
     • z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
     • z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Nr 130, poz. 1389 późn. zm.),
     • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 462).
   7. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji tj. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)
 2. Termin wykonania zamówienia
  21 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 27.01.2014r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański

Wzór umowy