2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w miejscowości Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (we wszystkich branżach) rozbudowy budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w Klimontowie.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1. opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego – w 5 egz. w tym w wersji elektronicznej,
  2. wykonanie przedmiarów robót – w 2 egz., w tym w wersji elektronicznej,
  3. wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz., w tym w wersji elektronicznej,
  4. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia – w 3 egz., w tym w wersji elektronicznej.
   Do obowiązków Wykonawcy należy:

   1. Uzyskanie i poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
   2. Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)
   3. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę. Wszelkie wnioski związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje Wykonawca, działając z upoważnienia Zamawiającego,
   4. Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym (preferowanym formatem jest *.pdf ).
   5. Przekazanie Zamawiającemu opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań,
   6. Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
    Wymagania dotyczące projektowanego obiektu
    Branża ogólnobudowlana:
    Projekt powinien uwzględniać:

    • 4 pomieszczenia biurowe – 15-20 m² każde,
    • sanitariaty (w tym dla osób niepełnosprawnych),
    • 1 pomieszczenie socjalne.

    Branża elektryczna – projekt:

    • instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, nocnego i awaryjnego,
    • instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń technologicznych,
    • instalacja odgromowa,
    • instalacje teletechniczna,
    • wyłączenie p.poż.
    • przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących z projektowanym obiektem sieci elektrycznych i teletechnicznych,

    Branża sanitarna-projekt:

    • rozbudowa istniejącej kotłowni jeżeli będzie konieczna
    • instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
    • instalacja wentylacji mechanicznej,
    • przyłącza wodno-kanalizacyjne,

    Informacje dodatkowe:

    • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 2 różnych w zakresie funkcjonalno-architektonicznym koncepcji obiektu (wraz z zagospodarowaniem terenu i projektem elewacji).
    • Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, która będzie stanowiła podstawę rozpoczęcia szczegółowych prac projektowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia przedstawionych koncepcji w przypadku niespełnienia oczekiwanych wymagań. Wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych modyfikacji w przedstawionych koncepcjach.
 2. Termin wykonania zamówienia
  6 miesięcy od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 16.01.2014r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Wojciech Kiliański