2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia działki nr ewid. 267/5 oraz budowę 2 zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej w miejscowości Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia działki nr ewid. 267/5 oraz budowę 2 zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej w miejscowości Klimontów:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1. opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego – w 5 egz. w tym w wersji elektronicznej,
  2. wykonanie przedmiarów robót – w 2 egz., w tym w wersji elektronicznej,
  3. wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz., w tym w wersji elektronicznej,
  4. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia – w 3 egz., w tym w wersji elektronicznej.
   Do obowiązków Wykonawcy należy:

   1. Uzyskanie i poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót nawierzchniowych, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
   2. Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)
   3. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę. Wszelkie wnioski związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje Wykonawca, działając z upoważnienia Zamawiającego,
   4. Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym (preferowanym formatem jest *.pdf ).
   5. Przekazanie Zamawiającemu opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań,
   6. Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Termin wykonania zamówienia
  4 miesiące od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 16.01.2014r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański