2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
(dotyczy wykonania operatów szacunkowych).

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
NIP: 864-17-29-561, Regon: 830409940

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych w celu:

  1. Określenia wzrostu wartości nieruchomości dla określenia opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości- wartość wyceny 1 działki – brutto
  2. Określenie wzrostu wartości rynkowych nieruchomości dla określenia opłaty adiacenckiej z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej – wartość wyceny 1 działki – brutto.
  3. Określenie wzrostu wartości rynkowych nieruchomości dla określenia opłaty planistycznej- wartość wyceny 1 działki – brutto.
  4. Aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wartość wyceny 1 działki.
  5. Oszacowanie wartości rynkowej gruntów niezabudowanych – wartość wyceny 1 działki brutto.

Wszelkie informacje niezbędne do wykonania operatu szacunkowego oraz wymagane załączniki zobowiązany jest zgromadzić rzeczoznawca majątkowy.
Określony w zapytaniu przedmiot zamówienia będzie wynikał z bieżących potrzeb zamawiającego.
Wartość udzielonych w 2014 roku zleceń nie przekroczy 14 000 EURO.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2014 roku każdorazowo wg potrzeb zamawiającego wynikających ze zlecenia.
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę oferenta
  • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • wartość oferty (brutto)
  • uprawnienia zawodowe
  • aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką formową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin ważności.
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana do tut. Urzędu – 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 do dnia 22 stycznia 2014 roku.