2014Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowościach:
   • Beradz nr ewid. dz. 368 – dł. 185mb
   • Górki nr ewid. dz.335/1 – dł. 138 mb
   • Grabina nr ewid. dz. 27,66 – dł. 230 mb
   • Kępie nr ewid. dz. 71/8 – dł. 190 mb
   • Klimontów nr ewid. dz. 12 – dł 75 mb
   • Klimontów nr ewid. dz. 420/5 – dł 72
   • Klimontów nr ewid. dz. 419 – dł. 59 mb
   • Konary nr ewid. dz. 237 – dł. 257 mb
   • Krobielice nr ewid. dz. 376 – dł. 160 mb
   • Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 229 – dł. 300 mb
   • Nasławice nr ewid. dz. 205, 206 dł. 180 mb
   • Nawodzice nr ewid. dz. 911 – dł. 220 mb
   • Nowa Wieś nr ewid. dz. 291 – dł. 232 mb
   • Ossolin nr ewid. dz. 197 – dł 290 mb
   • Rybnica nr ewid. dz. 71, 223 – dł. 480 mb
   • Szymanowice Dolne nr ewid. dz. 73 – dł. 120 mb
   • Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20 – dł 185 mb
   • Szymanowice Górne nr ewid. dz. 48 – dł 100 mb
   • Śniekozy nr ewid. dz. 88 – dł. 200 mb
   • Śniekozy nr ewid. dz. 203 – dł. 450 mb
   • Ułanowice nr ewid. dz. 529 – dł. 275 mb
   • Zakrzów nr ewid. dz. 225 – dł. 220 mb
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
   • 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia
   • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
   • Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy podkłady geodezyjne oraz szczegółowe założenia do projektowania.
   • Zakres prac projektowych nie może wykraczać poza granice własności Zamawiającego.
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 14.01.2014r. do godz. 1100
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański