2013Przetargi

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 14 000 EURO.

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.

Przedmiot zlecenia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Klimontów w roku 2013.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Klimontów.
  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około:

  • płyty faliste 1277 m2
  • płyty płaskie 570 m2

  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.08.2013 r.
 3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
 4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
 5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Sposób obliczenia ceny:
Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od podpisania umowy do dnia 31.08.2013r.
Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie 1m2 pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana
  w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:
8 kwietnia 2013r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie , pod adresem: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Warunki udziału Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
  4. załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r;
  5. kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Tuczępach;
  6. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
 2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pod nr telefonu 15 866 10 06, 866 11 00 wew. 18, pok. nr 7

Uwagi końcowe:
Gmina Klimontów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Klimontów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

Załączniki