2013Przetargi

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy ogłasza nabór ofert na „Opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego dla projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” a w przypadku pozyskania dofinansowania opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w formacie wymagalnym do podpisania umowy WWPE oraz projektu lub projektów dokumentacji przetargowych koniecznych do rozpoczęcia realizacji projektu” w ramach działania 8.3 PO IG.

 • Termin wykonania zamówienia
  05.03.2013
 • Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania opracowania.
 • Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 • Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 20.02.2013 r. do godz. 10:00
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 • Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 • Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Sylwia Nowak-Czerwińska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”