Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zapytanie ofertowe

loga_kss

Zapytanie ofertowe nr 12/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661774
e-mail: opsklimontow@poczta.onet.pl

 1. NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPOWŚ:
  Projekt: „Klimontowska świetlica środowiskowa”
  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie specjalisty w celu prowadzenia usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych (prowadzenie grup wsparcia) świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.
 4. TERMIN WYKONANIA:
  Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
  2. Posiadają niezbędne kwalifikacje wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
  3. Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   5. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

  Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie oraz min. roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (referencje, rekomendacje)

 6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
  Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w części V wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

  1. CV – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w szczególności dyplom ukończenia studiów lub studiów podyplomowych czy ewentualnie jeszcze jakieś kursy, szkolenia kierunkowe).
  3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w przedmiotowym obszarze – Wykaz zrealizowanych usług potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 20 godzin usług prowadzenia grup wsparcia w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (szkolenia, warsztaty oraz doradztwo o innej tematyce niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę) (referencje).
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Zamawiającym – zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 4.
 7. KRYTERIA OCENY OFERTY:
  1. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl oraz przesłana Wykonawcom na podany w ofercie nr faksu lub adres e-mail.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 8. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 2) podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w szczególności dyplom ukończenia studiów lub studiów podyplomowych czy ewentualnie jeszcze jakieś kursy, szkolenia kierunkowe).
  3. CV załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
  4. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym określonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
  5. Oświadczenia o niekaralności wykonawcy Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
  6. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – Załącznik Nr 6
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
  4. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena jest wyrażona w PLN.
  5. Oferta powinna zawierać załączniki dołączone do oferty.
  6. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
  7. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
  8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.
 10. ODRZUCENIE OFERTY
  Oferta zostaje odrzucona z postępowania jeżeli:

  1. oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
  3. oferta została złożona po terminie,
  4. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
   Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane
 11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
  Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod numerem tel. 158661774.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Grażyna Kwapińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie lub Danuta Potocka – koordynator projektu.
 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.
  Ofertę należy złożyć: w siedzibie Zamawiającego.
  Osobiście w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie, ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów
  lub
  przesłać pocztą tradycyjną (w tym kurierem) na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
  ul. Krakowska 4,
  27-640 Klimontów
  – decyduje data wpływu w terminie do dnia 04.05.2017 r. do godziny 10:00
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:
  Usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych – grupy wsparcia świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa” zaadresowanej na adres Zamawiającego.
  Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy.
  Zmiana i wycofanie oferty

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
  2. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert,
  3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
  4. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert

  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.05.2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego Biuro Projektu

 13. Załączniki
  1. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik Nr 2 oferta
  3. Załącznik Nr 3 CV
  4. Załącznik Nr 4 Oświadczenia o niekaralności wykonawcy
  5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym
  6. Załącznik Nr 6 Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  7. Załącznik Nr 7 projekt umowy