Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zapytanie ofertowe

loga_kss

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661774
e-mail opsklimontow@poczta.onet.pl

 1. NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPOWŚ:
  Projekt: „Klimontowska świetlica środowiskowa”
  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jednej osoby na stanowisko sprzątaczki w projekcie „ Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  Zakres zadań ( obowiązków) na stanowisku sprzątaczki:

  1. utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (sali świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, obejścia świetlicy)
  2. racjonale wykorzystywanie środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych
  3. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy
  4. ścisła współpraca z osobami realizującymi projekt
  5. ścisła współpraca, przestrzeganie i realizacja poleceń kadry zarządzającej projektem
  6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin pracy
  7. Wykonawca zatrudniony będzie na ½ etatu tj. 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku w okresie funkcjonowania świetlicy na umowę zlecenie.
  8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu rachunku lub faktury do umowy zlecenia.
  9. Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia – Załącznik Nr 5
  10. Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście tj. osoba fizyczna, zobowiązana będzie do sporządzania co miesiąc protokołu wskazującego prawidłową realizację zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Łączne zaangażowanie zawodowe takiej osoby nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Zaangażowanie zawodowe zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy oraz co miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego.
   Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Wykonawca nie może pozostawać w zatrudnieniu z Zamawiającym.
 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI:
  Usługa świadczona będzie w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie, ul. Krakowska 6 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają:
   1. wykształcenie co najmniej podstawowe,
   2. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
  2. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
    W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
    Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.
 5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
  Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w części IV wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2
   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one podpisane „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego upoważnioną.
 6. KRYTERIA OCENY OFERTY:
  1. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl oraz przesłana Wykonawcom na podany w ofercie nr faksu lub adres e-mail.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zaprosi do negocjacji wybranego oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  3. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym określonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  4. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – Załącznik Nr 3
   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one podpisane „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego upoważnioną.
 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
  4. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena jest wyrażona w PLN.
  5. Oferta powinna zawierać załączniki dołączone do oferty
  6. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta
  7. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
  8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferentów.
 9. ODRZUCENIE OFERTY
  1. Oferta zostaje odrzucona z postępowania jeżeli:
   1. oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
   2. oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,
   3. oferta została złożona po terminie,
   4. w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,
  2. Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane
 10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
  Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod numerem tel. 158661774.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Grażyna Kwapińska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie lub Danuta Potocka – koordynator projektu
 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT
  Ofertę należy złożyć:
  Osobiście w Biurze Projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 Klimontów
  lub
  Przesłać pocztą tradycyjną (w tym kurierem) na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
  ul. Krakowska 4,
  27-640 Klimontów
  – decyduje data wpływu w terminie do dnia 20.04.2017 r. do godziny 10.00
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Stanowisko sprzątaczki w świetlicy w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa” zaadresowanej na adres Zamawiającego.
  Ponadto koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy.
  Zmiana i wycofanie oferty

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
  2. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert,
  3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
   Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert
   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego Biuro Projektu
 12. ZAŁĄCZNIKI
  1. Załącznik Nr 1 Oferta
  2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym
  3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  4. Załącznik Nr 4 Projekt umowy