2017Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów zaprasza do złożenia ofert na:
  Obsługę Gminy Klimontów w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2017 roku.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny oferty:
  1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – cena – 100%

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium najniższej ceny brutto.

 3. Data realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017r.
 4. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 12 miesięcy.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, Sekretariat do dnia 21.03.2017 do godz. 1100
 6. Data otwarcia ofert: dnia 21.03.2017, godz. 1130
 7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy faktury.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu ofert (załącznik nr 2).