AktualnościRolnictwo

Zawiadomienie dot. planów urządzenia lasów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów: Przybysławice, Rybnica, Szymanowice Dolne Gmina Klimontów.

Na postawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) Burmistrz Klimontowa zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w pok. nr 7 w godzinach od 730-1530

w terminie od 01 lipca 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.

wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów Przybysławice, Rybnica, Szymanowice Dolne.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34.

Starosta Sandomierski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której pismo dotyczy.

Plany obowiązywać będą od 01.01.2024 r. – 31.12.2033 r. i będą podstawą do naliczenia podatku leśnego. Powyższe plany zostały opracowane na materiałach pochodzących z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Informuję ponadto, że projekt opracowany został przez firmę TAXUS w Lublinie. W przypadku pytań do planu prosimy kontaktować się z pracownią pod numerem 661871145.