2013Przetargi

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 331043T Pęchów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w związku z art. 94 ust. 3 ustawy, czyli przepisem dopuszczającym możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w wyniku uchylenia się Wykonawcy: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów od zawarcia umowy, uprzejmie informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego dokonał wyboru spośród pozostałych ofert niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów z ceną brutto oferty w wysokości 233.031,37 zł.
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest kolejną ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w wyniku uchylenia się Wykonawcy: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów od zawarcia umowy na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 20 SIWZ i spełniającą warunki rzeczowego zamówienia.
Poniżej Zamawiający przekazuje informacje o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty Wykonawca, którzy złożyli oferty Kwota (zł) Liczba
punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
353 992,81 55,81
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
233 031,37 84,78
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie
ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
236 343,70 83,60
4. „Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT” Spółka z o. o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
294 946,01 66,99
5. EURO CARGO Sp. z o. o.
ul. Łukasiewicza 12A, 38-100 Strzyżów
282 222,08 70,01
6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
304 556,84 64,87
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów
343 774,42 57,47
8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
333 040,59 59,32
9. SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
262 696,89 75,21
10. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
278 904,20 70,84
11. Marian Wojtas
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
236 671,56 83,48
12. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
197 574,96 Wykonawca
uchylił się
od zawarcia
umowy