2016Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegającej na dobudowie klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń dla potrzeb Samorządowego klubiku dziecięcego „TUPTUS” w Nawodzicach wraz z wyposażeniem”
Numer ogłoszenia: 90874-2016, data zamieszczenia 15.04.2016 roku.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegającej na dobudowie klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń dla potrzeb Samorządowego klubiku dziecięcego „TUPTUS” w Nawodzicach wraz z wyposażeniem”.
Podstawą prawna unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 280.000.00 zł.
Jest to jednocześnie kwota, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

  1. Firma Handlowo-Usługowa „GOTAR” Wiesław Bekas, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 5/3
    – cena 596.206,52 zł, okres gwarancji 36 miesięcy,
  2. P.H.U. „WAMIX” Mieczysław Czekaj, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 „O”
    – cena 334.959,50 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.

Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu była cena i okres gwarancji. W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez P.H.U. „WAMIX” Mieczysław Czekaj, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 „O”.
W związku z tym że cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 334.959,50 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający dla przedmiotowego zadania nie zamierza zwiększyć kwoty na zabezpieczenie sfinansowania zamówienia, Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.