2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w m. Klimontów w ramach realizacji zadania pn. :Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.