2013Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” ogłoszenie BZP z dnia 02.09.2013 nr 174873 – 2013;

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Gmina Klimontów informuje, że Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” odmówił zawarcia umowy.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie w dniu 26.09.2013r zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 26.09.2013r Zamawiający otrzymał od firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, informacje o odmowie podpisania umowy na „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22”.
Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) zamówienie zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.