2013Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” – ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 93335-2013; data zamieszczenia 29.05.2013

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.