Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” – ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 93335-2013; data zamieszczenia 29.05.2013

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu