2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak:ZPI.271.11.2017.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w  Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów”

Działając zgodnie z art.93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.1579) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 30.11.2017 roku do godz. 09.:00 zostało złożone 5 ofert w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto: oferta nr 1-196.800 zł.; oferta nr 2–310.083,00 zł.; oferta nr 3–229.229,26 zł.; oferta nr 4 – 278.931,66 zł.; oferta nr 5–196.846,37 zł. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 165.000,00 zł Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizacje zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie prawne:
-Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.