2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””, ogłoszenie BZP 503317-N-2018 z dnia 10.01.2018 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z art. 146 ust. 6 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z zaniechania czynności do której był zobowiązany na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp.

Uzasadnienie

Na mocy art. 29 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis powinien w sposób rzeczywisty oddawać potrzeby Zamawiającego w odniesieniu do wymagań stawianych dla prawidłowej realizacji zamówienia. W prowadzonym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia zawarty w zamieszczonych  w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze SIWZ dokumentach (projekt budowlany, przedmiary robót) wskazywał różne parametry elementów składających się na przedmiot zamówienia. W dniach 16.01.2018 r., 17.01.2018 r. tj. przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Obowiązek udzielenia odpowiedzi wynika z samego faktu zadania pytania dotyczącego niejasnych treści SIWZ. Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pkt 1 Pzp, czyli nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert gdyż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Błąd popełniony przez Zamawiającego w toku procedury, który może mieć znaczenie dla treści ofert i kręgu wykonawców ubiegających się o zamówienie, taki jak brak wyjaśnień treści SIWZ, które kształtują oświadczenia wykonawcy uzasadnia unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.