2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”.

Ogłoszenie BZP nr 504245-N-2018 z dnia 11.01.2018 roku.

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie, Zakrzów 33, 27-640 Klimontów na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579),

unieważnia postępowanie

na „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.