2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa 38 namiotów ekspresowych”
ogłoszenie BZP nr 515950-N-2018 z dnia 08.02.2018 r.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie na „Dostawę 38 namiotów ekspresowych”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.