2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów
Ogłoszenie BZP nr 515007-N-2018 z dnia 07.02.2018 roku.

Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579)
unieważnia postępowanie
na „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontówgdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.