2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie”.

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy, a pozostałe oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.