2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”

Ogłoszenie BZP nr 572860-N-2018 z dnia 14.06.2018 roku.

Zamawiający  Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.),

unieważnia postępowanie

gdyż cena najkorzystniejszej oferty w V części zamówienia (tylko na ta część wpłynęła jedna oferta) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.