Klimontowska Świetlica Środowiskowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

loga_kss

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017r r. na świadczenie usług specjalistycznych w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Na podstawie pkt VI 5 Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia, informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.
Dot. części III – Prowadzenie usług specjalistycznych z zakresu prowadzenia grup wsparcia świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.