2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”

Część I – Budynek Szkoły Podstawowej w Konarach
Część II – Budynek  Szkoły Podstawowej w Ossolinie

Ogłoszenie BZP – 641467-N-2018 z dnia 30.10.2018 roku.

Część II. Budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie
Zamawiający Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Zestawienie oceny ofert złożonych w postępowaniu:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium
cena
[pkt]
Kryterium
Okres gwarancji
[pkt]
Razem
[pkt]
1 Firma Remontowo-Budowlana
Jarosław Baran
ul. Kopernika 5/15, 27-500 Opatów
43,86 40,00 83,86
2 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów
60,00 40,00 100,00
3 Eko Energia Polska sp. z o. o.
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
28,38 40,00 68,38
4 SGW BUDOWNICTWO
Waldemar Stelmach
Spółka Komandytowa
ul. Idalińska 53, 26-600 Radom
94,12 40,00 94,12
5 MIWAX
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Wacław Grela
ul. Śmiałego 2a, 39-400 Tarnobrzeg
29,64 40,00 69,64
6 Instal-Tech
Robert Wydrzynski Wojciech Wojdyło
Grzybów 33, 28-200 Staszów
45,42 40,00 85,42

Najkorzystniejsza oferta (przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z kryteriów) to
Oferta nr 2: P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty (328 000.00 zł), przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (278 160.97 zł).
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986).