2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), unieważnia postępowanie, gdyż w postepowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.