2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie.

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w dniu 30.03.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Klimontównumer postępowania: Fn.271.1.2018.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.04.2018 r. o godz. 08:15.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Numer
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Łączna
ilość
punktów
3 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój
28-131 Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 6
100 100

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

Numer
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Łączna
ilość
punktów
1 Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce
93,93 93,93
2 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Region Świętokrzyski,
ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce
88,24 88,24