2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wynikach

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w dniu 04.08.2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”, postępowanie nr: ZPI.271.5.2017.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24.08.2017 r. o godz. 11:00.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr
oferty
Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej
gwarancji jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych łącznie
5 Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
60,00 20,00 20,00 100,00
W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej
gwarancji jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych łącznie
1 WOD-GAZ Zakład Robót
Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
ul. 1 Maja 1G
28-131 Solec-Zdrój
52,96 20,00 20,00 92,96
2 WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
48,97 20,00 20,00 88,97
3 EKOKANWOD
Czyszczoń i Półtorak Sp.j.
ul. Farna 6
28-136 Nowy Korczyn
40,54 20,00 20,00 80,54
4 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
42,13 20,00 20,00 82,13

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.