2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331031 Pęchów-Kolonia Gać od km 0+000 do km 0+830
 2. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+272 do km 0+670”
  ogłoszenie BZP nr 34481 z dnia 12.03.2015r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  223.955,32 60 93,06
  2 Konsorcjum:
  Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  214.703,17 36 92,64
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
  ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
  227.816,25 60 91,65
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  206.690,88
  (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)
  60 100,00
  5 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  222.778,36 60 93,50
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.