2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zabezpieczenie wąwozów lessowych tj:

 1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+200 i od km 2+557 do km 2+907
 2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331021 Szymanowice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 0+858”
  ogłoszenie BZP nr 34875 z dnia 12.03.2015r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  450.144,40 60 88,03
  2 Konsorcjum:
  Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o. o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  440.093,26 36 85,81
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  390.280,50 60 100,00
  4 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  427.296,07 60 92,20
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.