2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym”, ogłoszenie BZP nr 10657 z dnia 26.01.2015r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). – zwanej dalej Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S.J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  Kleczanów 155, 27-641 Obrazów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobyła największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp Wykonawca Cena oferty brutto [zł] Gwarancja [mies.] Łączna liczba przyznanych punktów
  1 ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o.
  ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno
  Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych
  249.690,00 36 Oferta odrzucona
  2 P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S.J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  Kleczanów 155, 27-641 Obrazów
  223.000,00 25 99,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy:
  ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o., ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno
  Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych
  Uzasadnienie:
  Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt 3 ppkt. 2 „Opis przedmiotu zamówienia” Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania ciągnika spełniającego wskazane przez Zamawiającego parametry techniczne: „Wymagania dla ciągnika (…) sprzęgło suche tarczowe, (…), hydraulika zewnętrzna tył min. 6 szybkozłączy (…), ogumienie przód min. 380/70R24 tył 480/70R34- felga spawana, (…), tylny WOM dwuzakresowy 540/1000 obr/min”.
  Z opisu oferowanego przez Wykonawcę ciągnika załączonego do oferty wynika, że oferuje ciągnik o parametrach: „(…) sprzęgło mokre, (…), z tyłu dwie pary hydrauliki, (…), WOM 540/540E Obr./min., (…), opony przód 13.6R24 (340/85R24), opony tył 16.9R34 (420/85R34), (…)”.
  W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako niezgodną z SIWZ, z uwagi na fakt, iż parametry oferowanego ciągnika odbiegają od oczekiwanych parametrów i oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.