2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu ofert, części ofert

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 397882- 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część nr 1 – Pieczywo – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  2. Część nr 2 – Artykuły spożywcze – Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  3. Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
  4. Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  5. Część nr 5 – Warzywa i owoce – Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  6. Część nr 6 – Produkty mleczarskie – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  7. Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
  8. Część nr 8 – Jaja – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  9. Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10

   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
   W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:

   1. Część nr 1 – Pieczywo
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 –96,48 pkt
   2. Część nr 2 – Artykuły spożywcze
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   3. Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,65 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 90,09 pkt
   4. Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 85,47 pkt
   5. Część nr 5 – Warzywa i owoce
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   6. Część nr 6 – produkty mleczarskie
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 93,35 pkt
   7. Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
    1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94 100 pkt
    2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 90,74 pkt
    3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 64,70 pkt
    4. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 59,75 pkt
   8. Część nr 8 – Jaja
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100,00 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 95,56 pkt
   9. Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,54 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 91,47 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta całkowicie oraz 1 oferta – odrzucona w 2 częściach:
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj 39-200 Dębica ul. Metalowców 33 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niekompletnie uzupełniony formularz ofertowy, oferta na produkty mrożone niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   • Część nr 2 – Artykuły spożywcze: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- brak oferty na pozycję 27 w formularzu cenowym.
     
   • Część nr 5 – Warzywa i owoce: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak oferty na pozycję 7 i 10 w formularzu cenowym.

    Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych – tekst jednolity z dn. 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.,
    Ponadto na podst art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16 oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach arytmetycznych w Część nr 2 – artykuły spożywcze poz. 44 w formularzu cenowym, Część nr 3 – mięso wieprzowe i wołowe: poz. 6 w formularzu cenowym, Część nr 6 – produkty mleczarskie poz. 1 w formularzu cenowym oraz poinformował o tym Wykonawcę z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
    Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Proponowany termin podpisania umowy – 29 grudzień 2014r.
   

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.