2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000 zł”
Ogłoszenie 2014/S 101 – 177025 z dnia 27.05.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  Cena oferty 1 284 970,67 zł, liczba uzyskanych punktów – 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 1 284 970,67 zł, liczba uzyskanych punktów – 100.
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
   Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
   Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce.
   Cena oferty: 1 346 101,91 zł, liczba uzyskanych punktów – 95,46.
  3. SGB- Bank Spółka Akcyjna
   ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań
   Cena oferty: 1 320 566,05 zł, liczba uzyskanych punktów – 97,30.
  4. Nordea Bank Polska S.A.
   ul. Kielecka 2, 81 – 303 Gdynia
   Cena oferty: 1 371 637,35 zł, liczba uzyskanych punktów – 93,68.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.