2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice – Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513” ogłoszenie BZP z dnia 16.05.2014 nr 166380 – 2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. SKANSKA S.A.
   ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
   cena: 150.857,62 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 94,56
  2. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena: 147.454,18 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 96,74
  3. Konsorcjum – Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
   ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
   cena: 145.590,08 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 97,98
  4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 188.363,43 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 75,73
  5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 142.651,46 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 100,00
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
   „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   cena: 149.944,01 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 95,14
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)