2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów” Ogłoszenie: BZP z dnia 20.03.2014 roku, numer 94686-2014, zmiana ogłoszenia BZP z dnia 01.04.2014 roku, numer 69267-2014.

 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako o najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
  Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT”
  Andrzej Kowalik
  28-200 Staszów, ul. Żeromskiego 55
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena oferty 100%.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Numer
  oferty
  Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto
  -zł-
  Liczba punktów
  w kryterium
  Cena
  1 Firma Handlowo-Usługowa „INSTBUD”
  Stanisław Boguta, Spółka Jawna
  32-420 Gdów, Nieznanowice 50
  1 648 633.07 38,73
  2 Konsorcjum:
  Lider: HYDROTECH Piotr Sereda
  37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 20A
  Partner:
  PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE „BUDAMEX”
  Damian Sereda
  37-204 Tryńcza, Głogowiec 119
  1 079 930.97 59,13
  3 PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE „BCJ”
  A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec, Spółka Jawna
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 28a
  1 468 740.75 43,48
  4 Konsorcjum:
  Lider:
  PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „BAKAMA-BUD”
  Barbara Zapała
  Kostomłoty Pierwsze, ul. Maciejówka 44
  25-085 Miedziana Góra
  Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „PLUMBERS”
  Bartosz Zapała
  Kostomłoty Pierwsze, ul. Maciejówka 44
  26-085 Miedziana Góra
  1 382 097.67 46,20
  5 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „KAR-WAT”
  Jolanta Karwat
  Ociesęki 41A, 26-035 Raków
  756 969.73 84,36
  6 WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
  Czesław Sztuk
  ul.1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój
  1 570 131.74 40,67
  7 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” – bis Spółka jawna
  Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  849 854.08 75,14
  8 SANITEX Sp. z o.o. DZIAŁ PRODUKCJI
  37-204 Tryńcza 120
  1 042 820.09 61,24
  9 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”
  U. Błońska, E. Błońska
  Domaszowice 216, 25-900 Kielce
  997 120.31 64,04
  10 Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT”
  Andrzej Kowalik
  28-200 Staszów, ul. Żeromskiego 55
  638 594.43 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności i może nastąpić w terminie krótszym niż terminy określone w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 ustawy.
 5. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych.