2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zakup, dostawa kruszywa na remont dróg gminnych” ogłoszenie w BZP z dnia 25.02.2014 r. nr 65440-2014

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma Transportowo-Budowlana
  Usług Drogowo-Budowlanych
  „DROG-BUD” Zbigniew Bąk
  Czajków Płd. 142, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Łączna liczba
  uzyskanych punktów
  1 Usługi Transportowe Mariusz Turski
  ul. Legionów 24, 27-500 Opatów
  38 350.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 29.50 zł
  * 0/63 mm – 29.50 zł
  93,09
  2 Firma Transportowo-Handlowa
  Bogdan Myszka
  ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie
  38 976.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 29.64 zł
  * 0/63 mm – 31.12 zł
  91,59
  3 Firma Transportowo-Budowlana
  Usług Drogowo-Budowlanych
  „DROG-BUD-BIS” Paweł Bąk
  ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów
  38 600.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 29.00 zł
  * 0/63 mm – 32.00 zł
  92,49
  4 Firma Transportowo-Budowlana
  Usług Drogowo-Budowlanych
  „DROG-BUD” Zbigniew Bąk
  Czajków Płd. 142, 28-200 Staszów
  35 700.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 27.00 zł
  * 0/63 mm – 29.00 zł
  100
  5 Firma Transportowo-Budowlana
  Usług Drogowo-Budowlanych
  „PIOTR-BUD” Bąk Piotr
  ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów
  41 200.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 31.00 zł
  * 0/63 mm – 34.00 zł
  86,65
  6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  DROKAM Tomasz Wojtas
  Piaseczno 81/21-26, 27-670 Łoniów
  46 371.00 zł w tym dostawa
  1Mg kruszywa frakcji:
  * 0/31.5 mm – 36,67 zł
  * 0/63 mm – 35,67 zł
  76,99
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym możliwe będzie po przesłuchaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)