2013Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie (9 części)
Numer ogłoszenia: 513110- 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część nr 1 – Pieczywo – „MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów, Malinie 375A
  2. Część nr 2 – Artykuły spożywcze – Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  3. Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  4. Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  5. Część nr 5 – Warzywa i owoce – Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  6. Część nr 6 – Produkty mleczarskie – Sklep Spożywczo -Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  7. Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – iCTM Sp. z o.o., 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6, Oddział Dębica 39-200D Dębica ul. Jana Pawła II 21
  8. Część nr 8 – Jaja – Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  9. Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne – Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145

  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Część nr 1 – Pieczywo
   1. „MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów, Malinie 375A – 100 pkt
   2. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 57,12 pkt
  2. Część nr 2 – Artykuły spożywcze
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   2. Iglotex Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A Filia Rzeszów 36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662 – 90,05 pkt
  3. Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   2. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 99,32 pkt
  4. Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  5. Część nr 5 – Warzywa i owoce
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  6. Część nr 6 – produkty mleczarskie
   1. Sklep Spożywczo -Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  7. Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
   1. iCTM Sp. z o.o., 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6, Oddział Dębica 39-200D Dębica ul. Jana Pawła II 21 – 100 pkt
   2. Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 98,97 pkt
   3. Iglotex Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A Filia Rzeszów 36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662 – 96,79 pkt
   4. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 74,79 pkt
  8. Część nr 8 – Jaja
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  9. Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne
   1. Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 100 pkt
   2. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 75,78 pkt
   3. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 73,46 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:
  FPU „NATEX” Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 39-300 Mielec
  Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art.89 ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych – tekst jednolity z dn. 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm., ponieważ oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny w formularzu ofertowym i formularzu cenowym.
  Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia.

Proponowany termin podpisania umowy – 2 styczeń 2014r.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.